top of page
asian-businesswoman-presenting-business-report-via-video-call-laptop-home_edited.jpg

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů společností SINCOM Capital a.s.

Ochrana osobních údajů
 

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost SINCOM Capital a.s., se sídlem Žitná 562/10, Nové Město, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO 108 12 512 (dále jen „Společnost“), jako správce osobních údajů, zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“).

Účel zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje pro následující účely:

 • Poskytování služeb a plnění smluvních závazků: Společnost zpracovává Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytování služeb a plnění smluvních závazků, které jste se Společností uzavřeli.

 • Nabídka obchodu a služeb: Společnost zpracovává Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, tj. pro zasílání obchodních sdělení týkajících se produktů a služeb Společnosti, a to i prostřednictvím elektronických prostředků komunikace (e-mail, SMS, telefon).

 • Zlepšování služeb: Společnost zpracovává Vaše osobní údaje pro účely analýzy a zlepšování služeb Společnosti.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Společnost zpracovává následující kategorie Vašich osobních údajů:

 • Základní identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, datum narození

 • Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa

 • Údaje o Vašich preferencích a zájmech

 • Údaje o Vašich aktivitách na webových stránkách Společnosti

Způsob zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje automatizovaně i manuálně. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny pracovníkům Společnosti, smluvním partnerům Společnosti a třetím osobám, které pro Společnost zajišťují dílčí činnosti související se zpracováním osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů zpracování, nejdéle však po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu nebo od Vašeho posledního kontaktu se Společností.

Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo na to, abyste od Společnosti získali informace o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jakých osobních údajích se jedná a jak je Společnost zpracovává.

 • Právo na opravu osobních údajů: Máte právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila Vaše nesprávné osobní údaje. Máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů, s ohledem na účely zpracování.

 • Právo na výmaz osobních údajů: Máte právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala Vaše osobní údaje, pokud je splněna některá z dále uvedených podmínek:

  • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

Contact

Prohlášení / Ochrana osobních údajů
 

Odesláním kteréhokoliv kontaktního, objednávkového, nebo registračního formuláře na portálu www.sincomcapital.com
 uživatel potvrzuje, že se seznámil s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Společnost SINCOM Capital a.s., se sídlem Žitná 562/10, Nové Město, 120 00 Praha 2, Česká republika (dále jen „společnost“) zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Společnost zpracovává osobní údaje za účelem poskytnutí fyzickými osobami poptávaných služeb, plnění smluvních závazků a nabízení obchodu a služeb, a to i prostřednictvím elektronických prostředků komunikace. Údaje jsou zpracovány v rozsahu osobních údajů předaných společnosti fyzickou osobou, jíž se osobní údaje týkají. Osobní údaje fyzických osob jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny pracovníkům společnosti, smluvním obchodním partnerům společnosti a třetím osobám.

Fyzická osoba má právo vyžadovat po společnosti informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů a dále má právo kdykoliv požádat o výmaz osobních údajů z evidence společnosti.
Klient uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou.

Děkujeme za odeslání

bottom of page