top of page

Název dluhopisů:
Investment Apartments Dubai - 2023/28

Emitent, společnost SINCOM Capital a.s. vznikl 1. května 2021. Emitent se pohybuje v oblasti nákupu investičních apartmánů se zaměřením na oblast Dubaje a Abú Dhabí, SAE za účelem jejich následného pronájmu konečnému uživateli, a to jak k pronájmu dlouhodobému, tak k pronájmu krátkodobému s vyšší mírou výnosů. Emitent rovněž investuje v oblasti nákupu investičních apartmánů v oblasti Dubaje a Abú Dhabí, SAE za účelem jejich následného prodeje konečnému uživateli, kdy se jedná o tzv. předprodej investičních apartmánů před dokončením realizace a jejich následný prodej konečnému uživateli s výnosem přesahujícím až 25% zisku.

c10ec8c8-c93d-421d-9adc-3bc8165eba51.webp

Nabízíme to nejlepší na trhu
Vaše spokojenost, náš cíl

Vizualizace interiéru projektů k investici
Ceny apartmánů začínají již od 299.000 USD, včetně vybavení

Vizualizace exteriéru a exteriéru aktuálně investovaného projektu

Emitent:                                       SINCOM Capital a.s., IČ: 108 12 512

                                                       se sídlem Žitná 562/10, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsaná v                                                                obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
                                                        zn. B 26273

Název Dluhopisů:                      Investment Apartments Dubai - 2023/28

Identifikační kód ISIN:              CZ0003554735

Číslo účtu Emitenta:                1698034003/5500

Jmenovitá hodnota
Dluhopisu:                                   1.000 EUR (jeden tisíc euro)

Forma Dluhopisů:                     Cenné papíry na řad

Podoba Dluhopisů:                   Listinné cenné papíry

Emisní kurz:                                  100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise

Minimální investice:                 1 (jeden) Dluhopis

Datum emise:                            1.10.2023

Emisní lhůta:                               Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem
                                                        1.10.2023 a skončí dnem 1.10.2024 s možností prodloužení

Dodatečná emisní
lhůta:                                             Lze uplatnit

Předpokládaný objem
Emise:                                           999.000 EUR (devět set devadesát devět tisíc euro)

Maximální objem Emise:       999.000 EUR (devět set devadesát devět tisíc euro)

Číslování dluhopisů:               0001 až 0999

Výnos:                                         Pevná sazba 12,25 % ročně (per annum)

Datum počátku prvního
výnosového období:              
1.10.2023

Výnosové období:                  Čtvrtletně       
Den vzniku nároku
na výplatu výnosu:                 
První splátka výnosu 1.1.2024, následně vždy k 1.4., 1.7.
                                                       a 1.10. daného roku.

Rozhodný den pro výplatu
výnosu:                                          
K poslednímu dni výnosového období.

Den předčasné splatnosti:    K termínu splatnosti výnosu

Den konečné splatnosti:         1.10.2028

Rozhodný den pro splacení
jmenovité hodnoty:                 
1.10.2028

Emise:                                            Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto                                                                   Emisních podmínek

Dluhopisy:                                    Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise

Administrátor:                             Emitent

Určená provozovna:                 SINCOM Capital a.s.

                                                         Žitná 562/10, Nové Město, 120 00 Praha 2, Česká republika

                                                          e-mail: info@sincomcapital.com

                                                          tel.:   +420 242 488 299

Webové stránky:                          www.sincomcapital.com

bottom of page